Camins i espais

Característiques essencials

La flexibilitat de la peça li proporciona una gran adaptabilitat a les possibles irregularitats del terreny i sense cap perill de que s’esquerdi.

Evidentment, pel fet de que els requeriments de col·locació son mínims i per que es totalment reutilitzable, el Link-Stone es extremadament respectuós amb el midi ambient limitant molt el característic impacte amb l’entorn.

Entre altres coses, la col·locació del Link-Stone no requereix cap tipus de confinament i així s’evita tindre de fer rases i col·locar vorades.

Tot i ser totalment permeable, protegeix el terreny de la erosió de les aigües pluvials.

Si es vol, hi creix perfectament la gespa,

ja que es crea un sistema reticular continu d’arrels per sota del Link-Stone i a la vegada es manté la humitat durant mes temps

La seva col·locació es força fàcil i molt ràpida. Es pot fer de manera manual o bé amb màquina, i generalment, no requereix de mà d’obra altament especialitzada per a la seva execució

Molt important: Els paviments coberts amb Link-Stone son immediatament utilitzables tan aviat s’ha fet la seva col·locació.

  • Pavimentacions urbanes (passeigs, espais ajardinats, piscines…)
  • Carrers
  • Camins
  • Senders per vianants
  • Passos per vehicles
  • Provisionalitat municipal
  • Separadors de circulació
  • Sectorització d’horts urbans

Col·locació directe sobre el terreny natural

En funció de l’espai que es vulgui pavimentar i de l’ús que se li vulgui donar, els requeriments de la base del Link-Stone seran variables per poder garantir-ne la seva eficàcia.

Així doncs, si tan sols es vol sanejar un pas o bé es pavimentar un espai d’utilització lleugera, es pot col·locar el Link-Stone directament sobre el terreny net i si pot ser una mica compactat mitjançant una capeta de seient de grava menuda (ull de perdiu).

Càlcul de seccions

Si el que es vol es fer un paviment d’ús continuat, totalment uniforme i accessible a tot tipus de trànsit, aleshores, caldrà respectar unes seccions de la base en funció del CBR del terreny i de les càrregues que hagi de suportar.

ESPECIFICACIÓ PAVIMENT LINK-STONE®

M2/ml. de paviment fet de peces de llambordes articulades de formigó d’alta qualitat tipus LINK-STONE® de Innovacions Tecnològiques S.A amb format 77x77x6. Cada peça esta integrada per 36 unitats de llambordins entrelligats amb vareta d’acer galvanitzat de ø 5mm.

Color a determinar.

Antilliscant.

Bon comportament al pas de vehicles, als elements abrasius i resistent a les taques i a les inclemències del temps

El fet de que els llambordins que composen la peça vagin entrelligats fa que treballin solidàriament en el repartiment de pressions i per això les peces LINK-STONE® es poden col·locar directament sobre el terreny natural o bé sobre una subbase de gruix variable de tot-u compactat en funció del CBR del terreny i de les càrregues que hagi de suportar. Tot seguit s’estendrà una capa d’uns 3 cms. de grava menuda 2/5 mm per a l’anivellació de les peces. El rejuntat es podrà fer amb el mateix material de l’anivellació o be amb sorra, sauló, grava de colors, etc….

La seva col·locació no requereix un confinament específic.

Les llambordes  LINK-STONE®  compliran amb les especificacions tècniques de la norma UNE EN1338-2004

Exemples d’obres