Característiques i aplicacions

Característiques tècniques

Com podem comprovar a la fitxa tècnica, al tractar-se de llambordins es considera que treballen a compressió i per tant son resistents al pas de vehicles, i fins i tot, pel fet d’anar entrelligats, actuen solidàriament en el repartiment de pressions cap a la seva base requerint una menor capacitat portant o CBR del terreny on es col·loquin.

La seva baixa absorció d’humitat fa que sigui resistent a les taques i que tingui un molt bon comportament a la gelivitat.

Fitxa tècnica

Model  MATRIU LINK‐STONE®ADOQUI (B‐B) 
Família MONOCAPA MONOCAPA 
Norma aplicable  UNE‐EN‐1338‐2004
Colors  Gris natural, arena  Gris natural, arena 
Dimensions nominals 77 x 77 x 6 cm11 x 11 x 6 cm
Dimensions reals 770 x 770 x 58 mm118 x 118 x 58 mm 
Bisell SI
Elements espaiadors  11 mm5,5 mm
Massa per unitat 60 kg1,67 kg
Peces per m²  1,6860,48
Densitat  1.6862.145

Característiques complementàries

  • La utilització de ciment I/52.5 R com conglomerant (UNE80301; UNE 80305), juntament amb àrids granítics i silícics, permeten garantir una duresa singular en aquesta peça acuradament estudiada.
  • La incorporació d’òxids sintètics de ferro com pigments assegura una coloració estable amb el pas del temps.
  • Es considera que una absorció d’aigua menor al 6% assegura una bona resistència a la climatologia.
  • Aquest producte compleix amb les especificacions del Marcat CE

Característiques estètiques

El fet de tenir un format molt noble i una gamma cromàtica prou extensa, fa que s’integri perfectament, i de forma molt agradable, a qualsevol tipus de paviment circumdant i a qualsevol tipus d’entorn.

El seu rejuntat és pot fer, tanmateix, amb gespa artificial, sorra, grava o bé roca de color.

Principals aplicacions