Motius fonamentals

Podríem dir que hi ha quatre motius fonamentals que justifiquen la necessitat de fer una actuació d’anivellament dels forats dels escocells dels arbres amb el paviment circundant.

1. Per normativa

Tan la normativa estatal BOEA20104057 com la normativa Catalana – veure comparativa – exigeixen una actuació sobre els escocells abans del 1 de Gener de 2019.

A partir d’aquí, qualsevol accident causat per un escocell no adaptat a la normativa pot derivar amb denúncies. Si es així, les administracions es poden veure obligades a afrontar costoses indemnitzacions als afectats.

2. Per sensibilitat

Com passa en molts casos, dins d’un espai urbanitzat accessible, hi ha característiques i disposicions dels seus elements que afecten a la mobilitat i a la seguretat de tothom en general i de manera encara més important a un determinat col·lectiu de persones. Recomanació ONCE.

Però, ja ho sabem, com que no hi ha diners per tot !!!!!!!

Moltes Administracions prioritzen adaptar primer els escocells de les zones on hi hagi mes risc degut a una alta afluència de persones. Preferentment les parades de bus, els passos de vianants i els entorns dels contenidors de la brossa. També els llocs amb una perillositat més accentuada con ara les entrades i sortides d’edificis públics i les terrasses dels bars i restaurants.

No es tan car ni tan complicat facilitar-nos a tots la mobilitat de manera mes segura.

Exemple Línea D-20 Bus Barcelona:

3. Per ecologia i protecció dels paviments

El sol fet de “baixar” la cota d’inici de l’arbre un mínim de 15 cms. entre l’espai que deixem per a la graveta i el gruix de la pròpia peça de Link-Stone provoca que les herbes no hi creixin per mancança de llum fent innecessària la utilització de fitosanitaris per a controlar-la.

Tanmateix, el fet de que l’arbre no trobi matèria orgànica fins com a mínim 15 cms. per sota de la cota del paviment, no te massa interès en dirigir les seves arrels cap a munt.

4. Pel bé del propi arbre

De fet, lo únic que justifica que hi hagi un escocell en un lloc determinat es la existència d’un arbre al seu interior.

No el vulguis tenir trist

Tingue’l content

amb……..

La solució Link-Stone® pels escocells!

Solució tècnica

Per la seva condició de llambordí de formigó vibro premsat, el Link-Stone no té cap problema en el suport de càrregues i es altament resistent al desgast.

També ho es per a la seva adaptabilitat, ja que, excepte quan es tracta de fer obra nova, ens trobem que no tots el escocells tenen les mateixes mides, que no sempre els arbres existents son igual de grossos i que gairebé mai estan totalment centrats dintre de l’espai de l’escocell.

En qualsevol cas, el sistema Link-stone permet resoldre totes aquestes particularitats sense cap problema i de forma ràpida, econòmica, neta i silenciosa ( sense generar runes ni fer soroll ). Tan sols cal fer un desglossament de les peces personalitzat per cada cas buscant fer les parts el mes grosses possibles dintre l’aprofitament raonable de la peça i tenint també en compte que el potencial creixement de l’arbre no ens deixi unitats petites a l’hora de augmentar espai pel tronc.

Per aquest i altres motius estem treballant també diversos projectes d’escocell corregut, col·locant una franja de Link-Stone entre la vorada de desnivell del carrer i el paviment de la vorera a tot el llarg del tram.

Solució estètica

La seva textura, el seu format noble i la seva gamma cromàtica fan que el Link-Stone s’integri de forma molt agradable amb qualsevol paviment circumdant.

També podem dir que ens adaptem el màxim possible a la dimensió de l’obertura del escocell i a la forma del confinament existent a través de diferents solucions segons cada cas.

Solució funcional

El Link-Stone és extremadament respectuós amb l’arbrat, ja que permet deixar un espai inferior prou ampli per que pugui acumular aigua de pluja i de reg evitant també, a la vegada, la seva evaporació.

Inicialment es treballa sobre un esquema “tipus”, però si per la dimensió del escocell o bé per les característiques del propi arbre cal augmentar-ne la capacitat també es pot aconseguir ( veure exemple).

Tot sovint, quan descobrim un escocell per substituir el que hi ha aplicat, ens trobem amb diferents situacions que ens cal resoldre

El fet de que el Link-Stone porti juntes obertes en les articulacions de les llambordes li permet a l’arbre una excel·lent transpiració.

Totes aquestes particularitats pròpies del link-Stone, són bàsicament les que eviten que les arrels dels arbres busquin necessàriament la part superficial de l’escocell ocasionant, en molts casos, greus desperfectes als paviments circumdants.

Tot això no ho diem només nosaltres ni ho diem per que sí, si no que està ratificat per prestigiosos tècnics especialistes en arbrat urbà.

Patologies i comparativa

Hi ha diferents sistemes per adaptar els escocells a la normativa d’accessibilitat, ara bé, cadascun te les seves característiques i en conseqüència les seves avantatges i els seus inconvenients …

Comparativa de les diferents solucions per adaptar els escocells a la normativa d’accessibilitat (BOE 20104057)